پروژه های درحال اجرا


احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )
احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )نام پروژه : احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقیمشاور : شرکت مهندسین مشاور پاسیلومب
احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی )
 احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی )نام پروژه : احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی )کارفرما : اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقیمشاور : شرکت مهندسان مشاور پاسارمبلغ پیمان : 150 میلیارد ری
عملیات حفاری تونل اصلی البرز واقع در آزادراه تهران - شمال
 عملیات حفاری تونل اصلی البرز واقع در آزادراه تهران - شمال حفاری تونل اصلی البرزنام پروژه : حفاری تونل اصلی البرز- تونل شرقیکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمالمدیریت طرح : شرکت آبادگران مارگونمشاور :
پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان 15 طبقه مرکزی بنیاد مستضعفان
 پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان 15 طبقه مرکزی بنیاد مستضعفاننام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمان مرکزی 15 طبقه بنیاد مستضعفانکارفرما : مرکز پشتیبانی بنیاد مستضعفانمشاور : مهندسین مشاور بنیاد س