عملیات خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سر ریز سد مخزنی کوچکری گلپایگان


نام پروژه:خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سرریزسد مخزنی کوچکری–گلپایگان

کارفرما:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)–موسسه جوادالائمه

مشاور:شرکت مهندسین مشاورمهاب قدس

مبلغ پیمان:21 میلیارد ریال 

مدت:7 ماه

تاریخ شروع:1389/08/23

شرح پروژه :
عملیات خاکبرداری و تحکیم سرریز سد مخزنی کوچری گلپایگان که توسط این شرکت انجام پذیرفت، بخشی از خاکبرداری این پروژه توسط بلدوزر و بخشی توسط حفاری چال و خرج ­گذاری و انفجار انجام گردید.
برداشت خاک به صورت پله­ای در ترازهای مختلف و سپس تحکیم ترانشه به صورت مش­بندی، شاتکریت و راکبولت انجام پذیرفته است . حجم خاکبرداری حدود 500.000 مترمکعب بوده است.