اعضای هیئت مدیره


 

        salehi 001              nikzad              bagherpor

 جناب آقای علیرضا صالحی: رئیس هیئت مدیره       جناب آقای اکبر نیکزاد: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره               جناب آقای فرهاد باقرپور: عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری