اعضای هیئت مدیره شرکت تالون


 

 

 

 

جناب آقای علیرضا صالحی : رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای اکبر نیکزاد : مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای فرهاد باقرپور نجف آباد : عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری